Elaborare Studiu de Fezabilitate – SFDocumentatia tehnico – economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitătii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii.

Elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – DALIDocumentatia tehnico-economica similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si, dupa caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii la constructii existente.

Elaborare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire – DTACDocumentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice conform prevederilor Legii nr. 50/1991, si dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta in proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, (obtinere avize utilitati, obtinere acord de mediu, obtinere aviz comisia de circulatie, obtinere aviz Ministerul Culturii, obtinere aviz Inspectoratul de Stat in Constructii, aviz ISC, obtinere aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgente, aviz ISU) punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Elaborare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Demolare – DTADDocumentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice conform prevederilor Legii nr. 50/1991, si dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta in proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, (obtinere avize utilitati, obtinere acord de mediu, obtinere aviz comisia de circulatie, obtinere aviz Ministerul Culturii, obtinere aviz Inspectoratul de Stat in Constructii, aviz ISC, obtinere aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgente, aviz ISU) punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Elaborare documentatie tehnica pentru Organizarea de Santier – DTOEDocumentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice conform prevederilor Legii nr. 50/1991, si dupa vizarea spre neschimbare, se dezvolta in proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor, acordurilor, (obtinere avize utilitati, obtinere acord de mediu, obtinere aviz comisia de circulatie, obtinere aviz Ministerul Culturii, obtinere aviz Inspectoratul de Stat in Constructii, aviz ISC, obtinere aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgente, aviz ISU) punctului de vedere al autoritatii pentru protectia mediului competente, precum si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.

Elaborare Documentatie Proiect Tehnic si Detalii de Executie – PT – DEProiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea. Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta sa obtina date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice.

Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu – PUDPlanul urbanistic de detaliu – reglementeaza investitia prin: accesele auto si pietonale, retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare al terenului, designul spatiilor publice, dupa caz, reglementari cuprinse in ilustrarea urbanistica, parte integranta din documentatia de urbanism.

Elaborare Plan Urbanistic Zonal – PUZPlanul Urbanistic Zonal – reglementeaza investitia prin: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea cladirilor, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

Elaborare Plan Urbanistic General – PUGPlanul Urbanistic General – este documentatia care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.