Elaborare Studiu de Fezabilitate – SF


Documentatia tehnico – economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii


  • Intocmire studiu topografic
  • Intocmire studiu geotehnic
  • Costuri estimative ale investitiei
  • Elaborare Analiza Cost – Beneficiu
  • Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
  • Avize si acorduri de principiu